phân tích nhân sự

Nghề mới nổi nghề phân tích nhân sự là gì?

Một giải pháp khác là tìm nhân sự nội bộ có khả năng phân tích, thích ứng nhanh với công nghệ và sở hữu những kỹ năng mềm cần cho người phân tích nhân sự để thành công. Bà tóm tắt nghề phân tích nhân sự như sau: “Người theo nghề này có thể cung