trợ lỹ báo chí có dễ làm không

Đâu là chuẩn mực của người quản trị nhân sự

Đó không đơn thuần chỉ là học thêm ngôn ngữ khác mà còn bao gồm cả việc học hỏi về bối cảnh thương mại, kinh tế, chính trị, thể thao, nghệ thuật, văn học, âm nhạc của địa phương khác. Chân dung nhà quản trị nhân sự mới được đưa ra trong hội thảo quốc

Nghề mới nổi nghề phân tích nhân sự là gì?

Một giải pháp khác là tìm nhân sự nội bộ có khả năng phân tích, thích ứng nhanh với công nghệ và sở hữu những kỹ năng mềm cần cho người phân tích nhân sự để thành công. Bà tóm tắt nghề phân tích nhân sự như sau: “Người theo nghề này có thể cung